Posao u Emmezeti uvijek je dobra odluka!

Popis dokumenata potrebnih za zasnivanje
radnog odnosa

  1. odjava sa zdravstvenog osiguranja,
  2. porezna kartica,
  3. potvrda o stažu,
  4. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno da se ne vodi istraga,
  5. preslik domovnice,
  6. preslik osobne iskaznice,
  7. preslik rodnog lista,
  8. preslik svjedodžbe o završenoj školi ili diplome,
  9. IBAN konstrukcija tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke u RH.

- rodni list djeteta